چت اورداپ


جمعه ها ؛
باید که فارغ شد از این شهرِ شلوغ !
دور شد از قیل و قال ...
جمعه یعنی حالِ خوش !
جمعه یعنی ؛ بی خیال ... !


#ف ....ن وسط
پاسخ
لیلیوم ١۵ ساعت قبل
فانوس
سامان اندی ١۵ ساعت قبل
ممنون از تک تک مخلصم بچه ها لیلیوم میکشمت
لیلیوم ١۵ ساعت قبل
فندک
راگنار لوثبروک
سامان اندی
سامان اندی

آقا سامان اندی

اهل لرستان است

تخصص او نقشه کشی معماری است

متولد 16 اسفند

تاریخ 25 بهمن 90 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

راگنار لوثبروک

صفحات و تصاویر
بگذار تا بعضی آدم ها تا میتوانند سنگ باشند مهم اینست که تو از نژاد چشمه ای پس جاری باش اجازه نده سنگ ها مانع حـرکت تو شوند از روی آنها با لبخند پای سامان اندی اورداپ
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان